Tuesday, March 3, 2009

دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در حمایت از دانشجویان دربند به پاخاستند

ظهر امروز سه شنبه ۱۳ اسفند جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در حمایت از دانشجویان دربند دانشگاه های سراسر کشور اقدام به تجمعی اعتراضی در جلوی درب دانشکده فنی دانشگاه نمودند.
این دانشجویان پلاکاردهایی با این مضمون به دست داشتند:
وزیر بی کفایت، استعفا استعفااوین دانشجو می پذیرددانشجوی زندانی آزاد باید گرددمرگ بر دیکتاتور…
در ادامه این تجمع یکی از دانشجویان با شرح دستگیری های اخیر در دانشگاه های مختلف ، هدف از این تحصن را آزادی تمامی دانشجویان دربند ، لغو تمامی محرومیت های تحصیلی ، برگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل و زندانی بر سر کلاس های درس ، پایان یافتن تمامی برخوردهای امنیتی و قضایی با دانشجویان، استعفای ویر علوم و توضیح دولت در مورد دستگیری های اخیر دانست.
دانشجویان در ادامه با خواندن سرودهای یار دبستانی ، به لاله در خون خفته و همراه شو عزیز از دانشجویان دانشگاه دعوت کردند که به جمع متحصنین بپوندند. در این زمان جمع کثیری از دانشجویان دور تادور جمع متحصنین قرار گرفتند و با همراهی با جمع متحصنین حمایت خود را از تجمع اعلام کردند.
گفتنیست نیروهای حراست و نیز شخص رئیس حراست از آغاز تجمع در میان دانشجویان حضور یافتند و نیز نیروهای ناشناس قدام به عکس برداری وفیلم برداری از تجمع کنندگان از پشت بام دانشکده فنی نمودند.
این تجمع بعد از حدود یک ساعت با تاکید دوباره بر آزادی دانشجویان با تشویق جمعیت به پایان رسید.

No comments:

Post a Comment