Monday, March 9, 2009

خبر فوری: قطعیت شکنجه و فشار بر روی دانشجویان زندانی

بنا به اخبار رسیده به خبرنامه آزادی و برابری صبح امروز پدر و مادر محمد پور عبدالله، ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فر برای ملاقات فرزندان در بند خویش به در زندان اوین مراجعه کرده اند که در این میان تنها خانواده ساناز الله یاری و محمد پور عبدالله موفق به دیدار عزیزان خود شده اند. حال روحی ساناز الله یاری خوب بوده، لیکن آثار کبودی و زخم بر صورت و به خصوص اطراف چشم وی قابل مشاهده بوده است.
ما ضرب و شتم این فعال دانشجویی را به شدت محکوم کرده و آن را مصداق بارز شکنجه میدانیم. حال مادران دو فعال داشجویی دیگر بد بوده به طوریکه مادر امیرحسین محمدی دو مرتبه دچار ضعف و بیهوشی شده است.
با توجه به تایید شکنجه دانشجویان زندانی در ۲۰۹ اوین و اخبار تایید شده در مورد دانشجویان زندانی اصفهانی، عدالت و اعتبار اتهامات وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران را می توان سنجید.

No comments:

Post a Comment